Документи

Статут на ЗЗ Агро Фаланга

Програма за 2016 година

Деловник за работа на Собранието

Деловник за работа со членство

Финансиски извештај за 2015 година

Извештај за работењето за 2015 година

Leave a Reply