ribi Прочитај повеќе

Јавен повик на АФПЗРР за мерките 1 и 2- рибарство и аквакултура

  Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој објавува јавен повик бр. 02/2016 за доставување на барања за користење на средствата од Програмата за финансиска поддршка во Рибарството и Аквакултурата за 2016 година. Мерка 1 –се однесува на финансиска поддршка во рибарството. Потточка 1.3 – Риболовни пунктови – изградба на нови, реконструкција и адаптација […]