Дејан Стоименовски, земјоделски инжењер- поледелец

Дејан Стоименовски - дипломиран инжењер, поледелец

Дејан Стоименовски – земјоделски инжењер, поледелец


Дејан Стоименовски е дипломиран земјоделски инжењер, роден е во 1975 година и живее во Лозово. Дипломирал на Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје, 2003 година, на насоката за поледелство. Дипломската работа што ја изработил била на тема: Производство на тутун во реонот на Лозово. Работел на неколку проекти преку Фондацијата отворено општество и УСАИД.

Нашиот почитуван соработник се приклучи на тимот кој работи на веб сајтот на ЗЗ Агро Фаланга во Март 2016 година.